Indkaldelse til generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ”Klubben for Den Hellige Birma"

15-08-2021 kl 11.00
på adressen:

Linde Alle 9, Vester Nebel

6040 Egtved

 

KLubben sørger for Div vand,kaffe,te og småkager til GF,

Tilmelding til Formanden senest 10.08.21

Dagsorden:1. Valg af dirigent2. Godkendelse af dagsorden3.Valg af referent4. Valg af stemmetællere5. Bestyrelsens beretning v/ formand                                         6. Regnskab v/ kasserer Aase Nilsson                                                7.Fastsættelse af årskontingent for 2022 

Bestyrelsen foreslår nedsættelse af opdrætterservice pris, fra nuværende 200 kr årligt til 100 kr.


 

                                                             8. Indkomne forslag ;

 

Bestyrelsen stiller et lovændringsforslag:

 

Nyhedsbrev i stedet for fysisk blad, antal efter behov.

 

Ændring af § 2 E ;

Udgivelse af det elektroniske nyhedsbrev Birmaen, efter behov, hvis der ikke er en redaktør.


Ændring af § 3 ;

 

Sidste linje slettes : Nye medlemmer modtager klubbens love og blad. Der udsendes 1 blad pr. husstand.


Ændring af § 6 ;

Sidste linje : Godkendt referat af bestyrelsesmøder bringes i medlemsbladet – slettes.

 

 

Ændring af § 7 ;

Ændres til Bestyrelsen vælger redaktør, fortrinsvis et medlem i klubben. Ansvarshavende redaktør er klubbens formand.

 

Begrundelse for ændringerne ;

Det har i lang tid været problematisk , at skaffe stof til bladet og umuligt at finde en redaktør.

 


 

Begrundelse for ændringen ;

 

 Det fysiske blad udgår og klubbens love er på Hjemmesiden.9. Valg af bestyrelse:a. Valg af formand for 2 år:  Gerd Jahn er på valg – modtager genvalgb. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Julie Nielsen er på valg – modtager genvalg


c. Valg af 1 suppleant for 1 år : Tom Corfitzen er på valg – modtager genvalg

 

d. Valg af suppleant for 1 år : Marianne Juul er på valg – modtager ikke genvalg

 

e. Valg af revisor for 1 år : Marianne Corfitzen er på valg – modtager genvalg

g. Valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er Jan Herforth – modtager genvalg.                                                             10. Eventuelt

Idet der henvises til lovenes § 8 erindres om, at lovændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. december 2020. Desuden skal kandidater til de opstillede poster som formand, bestyrelsesmedlem, suppleanter, revisor, samt revisorsuppleant, være formanden i hænde senest d. 31. december 2020. Bemærk at man kun kan opstille på selve generalforsamlingen, hvis der ikke er andre der pr. 31. december 2020 har tilkendegivet at de opstiller.Alle andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne afholdes. Der henstilles til, at forslagsstilleren selv møder op på generalforsamlingen for at redegøre for de(t) fremsatte forslag.For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem mindst 3 måneder op til generalforsamlingen og kontingentet for 2021 skal være betalt. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til lovenes § 8 kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe 1 gyldig fuldmagt.Hvis man kører 4 personer til generalforsamlingen i samme bil, kan man ved aflevering af kvittering få sine bropenge refunderet hos kassereren.På bestyrelsens vegne

Gerd Jahn